Reisevilkår

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Thermo Tours AS (heretter kalt Thermo).

Påmelding & betaling av reise
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Påmeldingen er bindende ved mottatt bekreftelse på bestilling. Etter bestilling av reisen vil den reisende få tilsendt en reisebekreftelse/ ved manuell bokning får betalingsinformasjon.  Bekreftelsen inneholder betalingsinformasjon og informasjon om reisen.  På utvalgte turer vil vi kreve inn et depositum.

Bekreftelsen må kontrolleres nøye straks den mottas. Det er viktig at navn på alle reisende stemmer. Eventuelle feil skal rettes opp snarest. Senere endring vil kunne medføre gebyr.

Ved manglende betaling står Thermo fritt til å annullere reisen.

Avbestilling
Vi anbefaler at man har en reiseforsikring med avbestillingsforsikring, og at man tar kontakt med forsikringsselskapet hvis behov for avbestilling på grunn av sykdom. Det er da forsikringsselskapet som foretar selve refusjonen i de tilfeller dette er gjeldene. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. Avbestilling skal gjøres skriftlig eller på telefon. Det er mulighet for å overdra reisen til en annen reisende.

Avbestilling mot gebyr

Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:

Flerdagersreiser:

Ved avbestilling innen 40 dager før fastsatt avreisedato, tilbakebetales hele reisens pris
Fra 40-30 dager før avreise, kreves  25% av reisens pris
Fra 30-14 dager før avreise, kreves 50 % av reisens pris
For avbestillinger 14 dager før avreise, kreves full pris.

Dagsturer:

2-0 arbeidsdager før avreise, kreves 100% av reisens pris.

En reise kan kanselleres/endres uten erstatningsplikt av Thermo dersom:                            

Thermo har til enhver tid mulighet til å innstille turer ved færre betalende gjester enn 25 personer. Thermo skal gi den reisende beskjed om eventuell kansellering av turen.
Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor Thermos kontroll., som vær & fremkommelighet eller reiseråd og lokale myndigheters uttalelser. Om dette gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen vil Thermo foreta nødvendige justeringer. Thermo vil gjøre sitt ytterste for å erstatte de deler av reiseinnholdet som blir påvirket av endringen med likeverdige alternativer. Må reisen innstilles, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.

Forbehold
Det tas forbehold om mulige trykkfeil i brosjyren eller på nettsiden.

Thermo tar forbehold om prisendringer som måtte skje p.g.a nye eller økende skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som Thermo ikke har rådighet over eller burde forutsett

Den reisendes plikter
Den som melder seg på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen hånd. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager. Det er deltakers ansvar å være i god nok form, fysisk og psykisk, og ha en god nok helse til å kunne delta på reisen.

Den reisende plikter å rette deg etter de bestemmelser som gjelder for reisen. Det vil si ordensreglement på hoteller, ferger o.a., samt de angitte anvisninger om frammøtetid -og sted, og de pålegg som må gis ved eventuelle uforutsette hendelser.

Den reisende må ikke opptre på en måte som er til sjenanse for medreisende, skape praktiske eller sikkerhetsmessige problemer for arrangøren. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han/hun kan kreve tilbakebetaling fra Thermo. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreisen.

Den reisendes reklamasjonsplikt ved mangler                                                                                        

Dersom noen skulle oppleve eventuelle vanskeligheter eller mangel underveis, plikter den reisende å reklamere dette umiddelbart for Thermo så vi har en mulighet og rette opp dette. Om problemet ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til Thermo senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for den reisende eller Thermo, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

Reisegaranti   – din trygghet                                                                                                                                   

Thermo Tours AS stiller lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.